Contact

👋 Neem vandaag nog contact op met onze experts

Benieuwd hoe Babbels het klantcontact van jouw bedrijf kan verbeteren? Laat je gegevens achter in het formulier hieronder en we nemen snel contact met je op.
Contact Form

Adres

Park Veldzigt 2, 4336DX Middelburg

Work hours

Ma-vrij 09:00 - 17:00

Telefoon

+31 85 0 084 084

Algemene voorwaarden

1.1 Babbels, handelsnaam vallende onder de besloten vennootschap Klout B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87452782 en gevestigd te Park Veldzigt 2, 4336DX Middelburg, handelend onder de naam Klout.

1.2 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Babbels.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Babbels en de klant.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Babbels.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Babbels zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

3.2 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een aanbieding of offerte is slechts geldig gedurende de daarin genoemde termijn of, bij gebreke daarvan, gedurende veertien dagen na de datum van de aanbieding of offerte.

4.1 Babbels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Babbels heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Babbels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Babbels worden verstrekt.

4.4 Babbels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Babbels is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van Babbels, waaronder begrepen adviezen, rapporten, ontwerpen, documentatie, en andere materialen, berusten uitsluitend bij Babbels of haar licentiegevers.

5.2 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegekend en voor het overige zal hij de resultaten van de werkzaamheden van Babbels niet verveelvoudigen of openbaar maken.

6.1 Babbels staat er voor in dat de door haar geleverde diensten en producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

6.2 Babbels is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 De aansprakelijkheid van Babbels voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Babbels wordt uitgekeerd, dan wel, indien geen uitkering plaatsvindt, tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende dienst of product.

7.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.2 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Babbels gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Babbels op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.1 Op alle overeenkomsten tussen Babbels en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen Babbels en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Babbels er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

9.1 Babbels verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2 Babbels verwerkt persoonsgegevens enkel en alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.3 Babbels zal de persoonsgegevens van de klant niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens langer te bewaren.

9.4 De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. De klant kan hiervoor contact opnemen met Babbels.

9.5 Babbels treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

9.6 Babbels zal de persoonsgegevens van de klant niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij Babbels hiertoe wettelijk verplicht is.